Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Petycje:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 870) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W dniu 11 stycznia 2016 r. Burmistrz Krośniewic podpisał Zarządzenie (Nr 4/2016 – skan), w którym został określony sposób organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. 

Załatwienie petycji:

Petycja musi więc zawierać kilka obowiązkowych elementów: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji.

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja nie zawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty  elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

 

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach:

Data wpływu

Adresat

Wnoszący

W sprawie

Treść pisma (skan)
 

Status rozpatrzenia petycji
 

04.03.2019Burmistrz KrośniewicPrzewodniczący Osiedla nr 5Budowa infrastruktury drogowej wraz z chodnikami w ciagu ulicy Bema-Wąska, ks. J. Popiełuszki, Cicha, Boczna i Moniuszki.Treść petycji

Udzielono odpowiedzi
08.03.2019 r.

Komórka realizująca: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy

RRG.723.24.2019.JB

23.09.2019Burmistrz Krośniewic

Adam Szulc

Prezez Zarządu Szulc-Efekt sp. z.o.o

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Inicjatywa - walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom - Zmieniajmy Gminy na lepsze!Treśc petycji

Udzielono odpowiedzi
08.03.2019 r.

Komórka realizująca: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy

OKS.152.2.2019.MJ

09.10.2019Burmistrz Krośniewic

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 1

dot. budowy sieci elektrycznej do granicy ROD.

Treść petycji

Pod treścią petycji podpisali się członkowie ROD Kolejarz w Krośniewicach wg załączonej listy

Udzielono odpowiedzi
10.12.2019 r.

Komórka realizująca: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Mieszkaniowej i Planowania przestrzennego

NMP.7010.1.2019.AR

28.11.2019Burmistrz Krośniewic

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

dot. zmiany przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Petycja nie ulega uwzględnieniu. Przedmioty petycji nie miesczą się w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

6.12.2019Burmistrz Krośniewic

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Petycja nie ulega uwzględnieniu. Przedmioty petycji nie mieści się w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

23.03.2020Burmistrz
Krośniewic

Koalicja Polska Wolna od 5G

Brzozówka 24 D 
96-214 Cielądz

dot. przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Treść petycji

Petycja nie spełnia wymogów formalnych. Pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

03.04.2020Burmistrz Krośniewic

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

dot. zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")

Treść petycji

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

23.04.2020Burmistrz Krośniewic

SMEbussines.pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

dot. zdalnego mierzenia temperatury interesantów

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu 3 czerwca 2020 r.

Komórka realizujaca: Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.1.2020

11.08.2020Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. płynów dezynfekcyjnych

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Komórka realizujaca: Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.1431.67.2020

OP.152.2.2020

11.12.2020Przewodniczący
Rady Miejskiej

Barbara Pawłowska

dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Treść petycji

 

08.02.2020Samorząd
Gminy

Krzysztof
Kukliński

dot. przyjmowania wit. D3

Treść petycji

Wycofanie petycji

Uchwała nr XXXIV/212/2021 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31.03.2021 r.

Udzielono odpowiedzi w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Komórka realizujaca: Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.1.2021

 

22.02.2021Rada
Miejska

Teresa Garland

dot. przeporwadzenia
referendum ludowego

Treść petycji

Uchwała nr XXXIV/213/2021 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31.03.2021 r.

Udzielono odpowiedzi w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Komórka realizujaca: Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.2.2021

(Wersja bez ograniczeń dostępności)

22.02.2021Rada
Miejska

Artur Dolder

dot. glifosatu

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu 5 marca 2021 r.

Komórka realizująca:

- Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego 

- Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.1431.23.2021

25.02.2021Burmistrz
Krośniewic

Anna Bazaniak
Sołtys Sołectwa Szubsk Duży

dot. remontu drogi i wykonania nakładki asfaltowej

Treść petycji

 

08.09.2021Burmistrz
Krośniewic

Mieszkańcy
wsi Jankowice

dot. bezpieczeństwa na drodze gminnej Jankowice - Wychny

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu 17 listopada 2021 r.

 

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

 

IŚZ.7021.102.2021

15.02.2022Burmistrz
Krośniewic

Agata Dąbrowicz - Nowak
Sołtys Sołectwa Bielice

dot. utwardzenia i naprawy drogi gruntowej w miejscowości Bielice

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu 23 lutego 2021 r.

 

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

IŚZ.7021.21.2022

01.03.2022

Rada Miejska

 

dot. zniesienia zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu: 28 marzec 2022 r.

Komórka realizująca:

Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.1.2022.MM

OP.152.2.2022

 

04.05.2022 

Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. poprawy efektywności energetycznej

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

16 maja 2022 r.

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

OP.1431.32.2022

21.06.2022

Burmistrz
Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. pośredniczenia w transakcjach pomiędzy mieszkańcami a prywatnymi przedsiębiorstwami.

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

27 czerwca 2022 r.

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

IŚZ.7021.1.28.2022

22.07.2022

Rada
Miejska

Patryk Janusz Król

dot. utworzenia Młodzieżowej
Rady Gminy

Treść petycji

 

17.10.2022

Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

21 listopada 2022 r.

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.1.2022

11.09.2023

Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. cyberbezpieczeństwa

 Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

4 grudnia 2022 r.

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.1.2023

05.09.2023

Rada Miejska 

Teresa Garland

dot. utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

3 października 2023 r.

Komórka realizująca:

Biuro Rady Miejskiej 

BRM.152.1.2023

08.09.2023

Burmistrz Krośniewic
/

Rada Miejska

 

dot. połączenia w publicznym transporcie zbiorowym

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

15 listopada 2023 r.

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

IŚZ.7240.7.2023

06.10.2023

Rada Miejska

Miłosz Guzikowski

dot. Uwag związanyc z utrzymaniem czystości na tereni mista

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

29 listopada 2023 r.

Komórka realizująca:

Biuro Rady Miejskiej 

Uchwała nr LXXXIII/475/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach

25.10.2023

Rada MiejskaTeresa Garland dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku
potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach – w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

4 grudnia 2023 r.

Komórka realizująca:

Biuro Rady Miejskiej 

BRM.152.5.2023

27.10.2023

Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. automatyzacji procesów

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

20 grudnia 2023 r.

Komórka realizująca:

Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.2.2023

16.11.2023

Rada MiejskaTeresa Garland 

dot. publikacji OŚWIADCZENIA ws fuzji PKN ORLEN z PGNiG
i przesłanie go do wymienionych we WNIOSKU instytucji.

Treść petycji

 

19.11.2023

Rada MiejskaMiłosz Guzikowski

dot. wniosku o informacji publicznej w sprawie przesłania skanów dokumentów 

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

1 grudnia 2023 r.

Komórka realizująca:

Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.1431.83.2023

22.11.2023 Burmistrz Krośniewic 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

  

dot. udostępnienia mieszkańcom możliwości zapłaty bezgotówkowo online poprzez stronę intenretową miasta opłat i podatków

 Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

4 grudnia 2023 r.

Komórka realizująca:

WydziałPromocji i Organizacji Urzędu

OP.1431.84.2023

20.02.2024Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

22.03.2024.

Komórka realizująca:

Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.2.2024

11.03.2024Rada Miejska 

 

Miłosz Guzikowski

 

dot. glifosatu

Treść petycji

 

07.05.2024Burmistrz Krośniewice

SMEbusiness.pl sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

Konkursów dla OSP

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

13.05.2024.

Komórka realizująca:

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

OP.152.6.2024

29.06.2024Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. zapozanie decydentów z protokołem NIK i przeprowadzeniem analizy

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu:

17.07.2024.

Komórka realizująca:

Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.8.2024

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4948
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Petycje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 14.03.2019
Data udostępnienia informacji: 14.03.2019 13:39:33
Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2024 12:41:55
Rejestr zmian